Consell escolar

El Consell Escolar del centre és un òrgan col·legiat on tenen veu i vot:

_ representants del professorat i de l'equip directiu

_ representants de les famílies

_ representants de l'alumnat

_ representant de l'APIMA

_ representant de l'associació d'alumnat

_ representant del personal d'administració i serveis

_ representant de l'Ajuntament

En aquest òrgan es decideixen la majoria de les accions que regulen el funcionament del nostre centre.

Entre altres, el Consell Escolar aprova la Programació General Anual, aprova el pressupost anual i el compte de gestió, etc.

La seva composició actualment és la següent: enllaç.

La direcció.