Mònica Domínguez, Mònica Yern i Andrés Delgado, professorat de l’IES sa Blanca Dona, volen agrair públicament al Europaschule Gymnasium Hamm d’Hamburg per haver-nos rebut des del 23/04 al 27/04/2018, i que hagin sacrificat el seu temps per mostrar-nos els seus projectes i les seves instal·lacions i ens hagin oferit l’oportunitat de conèixer la seva ciutat i la seva escola.

Agraïm profundament tota la informació que ens han proporcionat, que amb tota seguretat serà molt útil per al nostre centre.

Gràcies pel seu temps de nou i esperem saber de vosaltres tan aviat com sigui possible en relació a futurs intercanvis d’alumnat dels dos centres.

Anglès

 

Mònica Domínguez, Mònica Yern and Andrés Delgado, teachers of IES sa Blanca Dona, want to publicly thank the Europaschule Gymnasium Hamm from Hamburg for having received us from 23/04 to 27/04/2018), sacrificing their time to show us their projects and facilities and offering us the opportunity to know their city and school.

We deeply appreciate all the information that they provided to us, which we are sure will be useful to our school.

Thanking you again for your time we hope hear from you as soon as possible in terms of future students’ exchange.

Alemany

Mònica Domínguez, Mònica Yern und Andrés Delgado, Lehrer der Schule IES sa Blanca Dona, möchten dem Europaschule Gymnasium Hamm aus Hamburg öffentlich dafür danken, dass sie uns vos 23.04 bis 27.04.2018 ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, um uns ihre Projekte und Einrichtungen zu zeigen, und dass sie uns die Möglichkeit gebietet haben, ihre Stadt und Schule kennen zu lernen.

Wir bedanken uns für alle Informationen, die Sie uns gegeben haben und die unserer Schule sicherlich nützlich sein werden.

Wir danken Ihnen noch einmal für Ihre Zeit und wir hoffen, von Ihnen so bald wie möglich in Bezug auf einem zukünftigen Schüleraustausch zu hören.

Ajudes FSE

Ajudes FSE

FONS SOCIAL EUROPEU

 fons social europeu

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

DE GRAU MITJÀ PER AL CURS 2015-2016

QUÈ ÉS L’FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual la Unió Europea dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

Per això, l’FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament de l’FSE, que ascendeix a deu mil milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina.

Cada any, l’FSE ajuda milions de persones a adquirir nous coneixements i a trobar feines millors, en definitiva, a millorar les seves vides: coneixeu l’FSE; el que fa, el tipus d’ajuda que ofereix i a qui beneficia (podeu mirar aquest vídeo de la Comissió Europea a <http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071595>).

QUINS OBJECTIUS ES PERSEGUEIXEN?

  • A l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 es troben entre els seus objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.”

  • A la prioritat d’inversió 10.4 es troben la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació amb la facilitació de la transició de l’educació al treball i el reforçament dels sistemes d’ensenyament i formació professional, així com també la seva qualitat, també mitjançant els mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

EN QUÈ CONSISTEIX EL FINANÇAMENT?

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s’imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

El lema d’aquest Programa és “Europa inverteix en el teu futur”.

QUINS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ ESTAN COFINANÇATS A L’IES SA BLANCA DONA?

En aquest centre educatiu, durant l’actual curs 2015-2016, estan cofinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu de les Illes Balears FSE 2014-2020) els ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà següents:

  1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa.

  1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.

En concret, es cofinancen les hores lectives del professorat que imparteix classe en aquests cicles, exceptuant-ne, si n’és el cas, les hores dedicades al mòdul de Formació en centres de treball. Aquests períodes lectius s’han d’impartir d’acord amb la normativa estatal i autonòmica aplicable.